Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích

5. ledna 2017
Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích
Zlepšení podmínek pro rozvoj komunikačních dovedností považujeme v současné době za jeden z klíčových okamžiků vzdělávání, a to nejen v budoucím profesním uplatnění, ale i při utváření kvalitního vztahu učitele a žáka. Náš projekt rozvíjí infrastrukturu v oblasti školství ve vzdělávání, je investiční podporou pro inovaci školního vzdělávacího programu, na který chceme navázat projektem v OP VK.

O projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.13
Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Číslo prioritní osy: 13.2
Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Číslo prioritní osy: 13.2.3
Název oblasti podpory: Rozvoj venkova
Číslo výzvy: 10
Název výzvy: 10. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.

Název projektu: Školní audio-vizuální centrum pro rozvoj komunikačních dovedností žáků v Sezemicích
Název projektu anglicky: The School Audio-visual Centre for the Pupils Development in Communication Skills in the Sezemice.

Datum zahájení projektu: 5. 11. 2008
Datum ukončení projektu: 30. 10. 2009

Celkové způsobilé výdaje: 1 698 690,00 Kč

Projekt

Zlepšení podmínek pro rozvoj komunikačních dovedností považujeme v současné době za jeden z klíčových okamžiků vzdělávání, a to nejen v budoucím profesním uplatnění, ale i při utváření kvalitního vztahu učitele a žáka.

Náš projekt rozvíjí infrastrukturu v oblasti školství ve vzdělávání, je investiční podporou pro inovaci školního vzdělávacího programu, na který chceme navázat projektem v OP VK. Výstupy našeho projektu přinesou zcela podstatnou a naprosto zřetelnou změnu v modernizaci vybavení na základní škole.

Významně zlepšíme podmínky pro rozvoj komunikačních dovedností žáků s využitím ICT v novém předmětu Komunikační dovednosti.

Finance

Z prostředků Evropské unie se nám podařilo získat finanční dotaci v celkové výši 1.571.288 Kč. Celkové výdaje projektu činí 1.698.690 Kč, z toho je 127.401 Kč povinně hrazeno z vlastního rozpočtu.

Obsah

V rámci našeho projektu:

  • jsme vybudovali novou, multimediální učebnu vybavenou moderní výpočetní a audio-vizuální (AV) technikou. V učebně se nachází jedno pracoviště pro učitele – žákovský nevyhrazený server pro ukládání, a sdílení pořízených AV záznamů žáků a 28 stanic pro žáky
  • jsme instalovali 3 sady interaktivních tabulí včetně datových projektorů, dvě z těchto sad interaktivních tabulí jsou s pojezdem, tj. stavitelnou výškou,
  • jsme zakoupili 50 záznamových zařízení MP3 a 6 video kamer,
  • jsme pořídili 4 řečnické pulty,
  • budujeme školní informační a výukový systém, pomůcku pro efektivní práci s mediálními soubory a spouštění výukových programů,
  • jsme přesvědčení, že výše uvedenými kroky přispějeme k modernizaci a zatraktivnění výuky,
  • v 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku včetně zavádíme nový předmět „Komunikační dovednosti“. 

Komunikační dovednosti

Předmět má komplexní charakter, žáci se budou učit vnímat a chápat jazyková sdělení, kultivovaně se vyjadřovat a diskutovat, obhajovat slušnou a vhodnou formou vlastní názory, rozhodovat se na základě přečteného či slyšeného textu. 

Nedílnou součástí je také vytvoření schopnosti výběru  vhodných jazykových prostředků a posouzení výstavby a kompozice textu.

Osvojené techniky a postupy používají žáci v komunikativních situacích jako např. přesvědčení partnera, zaujetí posluchačů, vyjasnění stanovisek, odvrácení komunikační krize, vyjednání výhodných podmínek dohod apod. 

Předpokládáme, že předmět přispěje:

  • k utváření vlastního názoru na negativní vliv reklamy ve sdělovacích prostředcích,
  • k rozvoji verbální i neverbální komunikace žáků,
  • k rozvoji schopností potřebných především v budoucím životě žáků a při výkonu  jejich povolání.  

„Naše žáky chceme naučit efektivně mluvit a kultivovaně vystupovat.“

Fotogalerie