Školní poradenské pracoviště

O kterém pracovišti byste si přáli dozvědět se více?

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost.

Poskytování veškerých služeb školního poradenského pracoviště je bezplatné.

Školní psycholožka

Mgr. Jana Pinkasová

pondělí 7:20 - 14:00
úterý 7:20 - 16:00
středa 7:20 - 14:00
čtvrtek 7:20 - 16:00
pátek 7:20 - 14:00
E-mail: jana.pinkasova@zssezemice.cz
Telefon:

466 260 584

Na konzultace se, prosím, dopředu telefonicky nebo e-mailem objednávejte. Kancelář školní psycholožky je v 1. patře spojovací části 1. a 2. stupně.

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • kariérové poradenství — diagnostika
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí, návštěvy ve třídách
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ji samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole
 • tematicky zaměřené pravidelné individuální konzultace s dítětem např. s cílem podpory v oblasti osobnostního rozvoje, začleňování do kolektivu a navazování zdravých vrstevnických vazeb, motivace v systému vzdělávání, efektivních strategií učení apod.

Výchovný poradce

Mgr. Olga Doskočilová

E-mail: olga.doskocilova@zssezemice.cz
Telefon: 466 510 121, 732 315 715

Na konzultace se, prosím, dopředu telefonicky nebo e-mailem objednávejte. Kancelář výchovného poradce je v 1. patře spojovací části 1. a 2. stupně.

 • evidence žáků s podpůrnými opatřeními
 • předání žádostí o vyšetření rodičům žáků s PO, kterým končí platnost posudku ve školním roce a po vyhodnocení PO1, kontrola termínů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP)  či speciálním pedagogickém centru (SPC)
 • koordinace nastavení PO1 (PLPP) a jeho vyhodnocování
 • předání žádostí a koordinace vypracování individuálního vzdělávacího plánu
 • koordinace vyhodnocení účinnosti individuálního vzdělávacího plánu - třídní učitel, rodiče, PPP, SPC
 • metodická podpora pedagogických pracovníků
 • koordinace spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v rámci péče o žáky
 • individuální pohovory se žáky a rodiči
 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • návštěvy ve třídách
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků vývojovými poruchami učení, poruchami chování a nadaných žáků
 • informace žákům o možnostech individuálního šetření „PROFESNÍ ORIENTACE“ v PPP Pardubice, na Úřadě práce v Pardubicích, Centru kariérové podpory při CCV Pardubice a u školní psycholožky Mgr. Jany Pinkasové
 • vycházející žáci - informace o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení na střední školy
 • vyhodnocení úspěšnosti přijímacího řízení na střední školy v prvním a druhém kole 
 • informace o nabídce volných míst na SŠ a SOU pro druhé a další kolo příjímacího řízení
 • kariérové poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • podpora školního parlamentu