Školní poradenské pracoviště

O kterém pracovišti byste si přáli dozvědět se více?

Při vykonávání poradensko-psychologických služeb jsou zaměstnanci vázáni zákonnými normami a profesním etickým kodexem, mezi které patří mimo jiné zachovávání mlčenlivosti či diskrétnost.

Poskytování veškerých služeb školského poradenského pracoviště je bezplatné.

Školní psycholožka

Mgr. Jana Pinkasová

Úterý: 8:00 – 15:30
Čtvrtek: 8:00 – 15:30
Pátek: 8:00 – 15:30 lichý týden
E-mail: jana.pinkasova@zssezemice.cz
Telefon: 775 931 638

Na konzultace se dopředu telefonicky nebo e-mailem objednávejte. Kancelář školní psycholožky je v 1. patře spojovací části 1. a 2. stupně.

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • kariérové poradenství — diagnostika
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách
 • diagnostické činnosti zaměřené na třídní kolektivy dětí, návštěvy ve třídách
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami chování
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ji samo vyhledá
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně psychicky náročné situaci
 • spolupráce při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole
 • tematicky zaměřené pravidelné individuální konzultace s dítětem např. s cílem podpory v oblasti osobnostního rozvoje, začleňování do kolektivu a navazování zdravých vrstevnických vazeb, motivace v systému vzdělávání, efektivních strategií učení apod.

Výchovný poradce

Mgr. Olga Doskočilová

E-mail: olga.doskocilova@zssezemice.cz
Telefon: 466 510 121, 732 315 715

Na konzultace se dopředu telefonicky nebo e-mailem objednávejte. Kancelář výchovného poradce je v přízemí 2. stupně.

 • evidence žáků s podpůrnými opatřeními
 • předání žádostí o vyšetření rodičům žáků s PO, kterým končí platnost posudku ve školním roce, kontrola termínů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP)
 • předání žádostí a vypracování individuálního vzdělávacího plánu, kontrola v PPP či speciálním pedagogickém centru (SPC)
 • kontrola účinnosti individuálního vzdělávacího plánu a jeho hodnocení - třídní učitel, rodiče, PPP, SPC
 • individuální pohovory se žáky a rodiči
 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • návštěvy ve třídách
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků vývojovými poruchami učení a poruchami chování a nadaných žáků
 • informace žákům o možnostech individuálního vyšetření „PROFESNÍ ORIENTACE“ v PPP Pardubice a na Úřadě práce v Pardubicích
 • 9. ročník - informace o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení na střední školy
 • vyhodnocení úspěšnosti přijetí v prvním a druhém kole na střední školy
 • informace o nabídce volných míst na SŠ a SOU
 • kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy