Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

 • Základní škola Sezemice, okres Pardubice

Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: Obec Sezemice, www.sezemice.cz
 • Důvod zřízení: Základní škola Sezemice, okres Pardubice, jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Bankovní spojení

 • Škola: 00000 – 1201094319 / 0800
 • Školní družina: 30015 - 1201094319 / 0800
 • Školní jídelna: 00019 - 1201094319 / 0800
 • Školní online pokladna: 60011 – 1201094319 / 0800

IČO

 • 60 156 953

DIČ

 • Nejsme plátci DPH.

Dokumenty

Žádost o informace

 • Základní škola je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti lze zasílat písemně na adresu školy, elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí základní školy, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., kterým základní škola odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb..

Formuláře

Popisy postupů - návody k řešení životních situací

Předpisy

 • Nejdůležitější používané předpisy:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 262 /2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Základní škola vlastní právní předpisy nevydává.

Úhrady pro poskytování informací sazebník

 • Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • Sazebník

Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv - Základní škola nemá žádnou licenční smlouvu.
 • Výhradní licence - Základní škola nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace