Zhodnocení šetření MAPA ŠKOLY 2023

25. května 2023
Zhodnocení šetření MAPA ŠKOLY 2023

Na základě získaných podkladů z dotazníků MAPA ŠKOLY od společnosti SCIO jsme získali náhled na různé oblasti fungování naší školy.

Každé dva roky probíhá na naší škole šetření s názvem „MAPA ŠKOLY“, která by měla odhalit slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení fungování školy. Je zaměřena nejen na žáky, ale i rodiče, kteří se mohou vyjádřit a říci, co se jim líbí a co by rádi zlepšili. Pro vedení a pedagogy je to zpětná vazba na jejich práci a náhled na možnosti zlepšení či podchycení patologických jevů.

Spokojenost s fungováním jednotlivých oblastí školy žáci druhého stupně zhodnotili svou spokojeností s nabídkou volitelných předmětů, sportovním vybavením školy a s výukou práce s počítačem. Naopak kromě tradičně špatně hodnocené školní jídelny a stavu toalet jsou na škole velmi negativně hodnoceny vztahy mezi žáky.

Co se týče fungování školní jídelny, rodičům nejvíce vadí, že není možnost výběru ze dvou jídel. Bohužel tato možnost není do této chvíle zavedena z důvodu vybavení jídelny. Rekonstrukce školní jídelny je však v jednání se zřizovatelem. Školní strava dospělým osobám chutná a je v souladu se spotřebním košem. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. 

Dalším špatně hodnoceným tématem je stav toalet, ale nedozvěděli jsme se proč. Toalety jsou nově zrekonstruované a čisté. Bohužel někteří žáci naší školy je úmyslně ničí a hází do nich to, co tam nepatří.

Špatně hodnocené vztahy mezi žáky řešíme během celého školního roku. S třídními kolektivy pracují třídní učitelé, školní psycholožka, školní metodik prevence a výchovný poradce.  Pravidelně do školy docházejí i pracovníci z PPP a další odborníci, kteří na žáky působí. Touto cestou se snažíme o budování dobrých vztahů mezi žáky. Pozitivně je nejvíce rodiči hodnocena komunikace s třídním učitelem, způsob předávání důležitých informací rodičům a pomůcky, které se využívají při výuce.

Co se týká výuky, patří mezi nejoblíbenější předměty na prvním stupni zejména tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a matematika. Na prvním stupni jsou všechny děti rády, že mají právě takovou třídní učitelku/třídního učitele. Rodiče na prvním stupni jsou spokojeni s pedagogy svých dětí. Rodiče na druhém stupni nejsou spokojeni s výukou cizího jazyka, konkrétně s němčinou. Tato situace nastala z důvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických pracovníků, proto jsme přijali opatření, které v letošním a příštím školním roce nabízí místo jazyka německého výuku jazyka španělského.  Někteří z rodičů zmiňují „zastaralý“ přístup některých učitelů a jejich chování vůči žákům. Žáci druhého stupně jsou výrazně nespokojeni s dvěma konkrétními vyučujícími.

Atmosféru a sociální klima školy hodnotí děti na prvním stupni velmi pozitivně. Do školy chodí rády a ve třídě mají hodně kamarádů. Na druhém stupni žáci častěji než na ostatních školách deklarují výskyt slovního a fyzického ubližování. Špatné vztahy mezi žáky vnímají i rodiče, obzvláště pak na 2. stupni. Dle některých rodičů vztahy mezi žáky nejsou příznivé.

Co se týká spokojenosti rodičů se školou, nejsou rodiče spokojeni s kvalitou jídla ve školní jídelně a s nabídkou kroužků pro 2. stupeň. Rodiče na 1. stupni si dále chválí organizaci vánočního bazárku a lyžařský výcvik pro první stupeň.

Mezi další zjištění patří, že se velmi mění sociální zázemí dětí, které se odráží v chování žáků vůči pedagogům. Učitelé se častěji než na jiných školách setkali s nevhodným chováním ze strany žáků (popř. i rodičů). Jedná se především o hrubé a vulgární chování.  Syndromem vyhoření se v posledním školním roce cítilo být ohroženo 15 pedagogů z důvodu stále se zhoršující komunikace a řešení konfliktů žáků se zákonnými zástupci.

Jsme velmi rádi za zpětnou vazbu od rodičů i žáků, která nám ukázala, na co je potřeba se zaměřit v dalším období.

SWOT analýza a její řešení:

 

Silné stránky školy:

· Nabídka volitelných předmětů

· Spokojenost s výukou na 1. stupni

· Pedagogové na 1. stupni z pohledu dětí i

   rodičů

· Třídní učitel/ka v 6. A a 9. B

· Lyžařský kurz na 1. stupni

 

Slabé stránky školy:

· Kvalita jídla ve školní jídelně

· Nabídka a organizace kroužků

· Nedostatek kvalifikovaných PP s aprobací 

   německý jazyk

· Přístup a způsob výuky některých

    vyučujících

· Komunikace vedení školy směrem

   k rodičům

 

Příležitosti:

 · Vybavení tělocvičny a modernizace

    sportovního areálu

 · Modernizace výuky informatiky

 · Více mimoškolních aktivit či školních

    akcí pro 2. stupeň

 

Ohrožení:

· Atmosféra na škole

· Vztahy mezi žáky

· Chování některých učitelů na 2. stupni

   vůči žákům a naopak

 

 

Naše vize řešení slabých stránek školy:

·  Kvalita jídla ve školní jídelně – stav jídelny je v řešení se zřizovatelem.

·  Nabídka a organizace kroužků – zamyšlení nad možnostmi mimoškolních aktivit pro žáky 2.

    stupně, zveřejnění nabídky školních kroužků nejpozději do poloviny září.

· Výuka německého jazyka – místo jazyka německého je již tento školní rok nabízen
    a vyučován jazyk španělský.

·  Přístup a způsob výuky některých vyučujících  - pedagogové se účastní dalšího vzdělávání  

    na dané téma, konkrétní myšlenky a připomínky žáků prosíme do schránky důvěry.    

·  Komunikace vedení školy směrem k rodičům – komunikace vedení školy vůči rodičům

    probíhá prostřednictvím třídních učitelů a s touto komunikací jsou rodiče velice spokojeni.    

    Dále jsou rodiče informováni přes denně aktualizované webové stránky školy. Možné dotazy

    na celé vedení školy lze vyřešit každý den emailem, telefonem, zprávou v aplikaci Bakaláři

    nebo předem domluvenou osobní schůzkou. 

    Pověřena vedením školy k vyřízení Mgr. et Mgr. Sitová Denisa  - koordinátor ŠVP.                                                                                      

                                                          

           

Mgr. et Mgr. Denisa Sitová

Fotogalerie