Výsledky přijímacího řízení na střední školy s maturitní zkouškou

14. června 2020

Whatsapp image 2019 10 30 at 10.29.38 %282%29

Seznamte se s podmínkami vyhlášení výsledků přijímacího řízení na střední školy ukončené maturitní zkouškou, odevzdáváním zápisových lístků, institutu žádosti o nové rozhodnutí a podáním přihlášek pro případné 2. kolo přijímacího řízení. Podrobnosti najdete v příloze vydané MŠMT.

1. Vyhodnocení přijímací zkoušky
Kritéria přijímacího řízení, která ředitel školy zveřejnil dle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel je nesmí měnit.
Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a 16. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).

2. Odevzdání zápisového lístku
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně
nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

3. Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

4. Další kola přijímacího řízení
Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali. Případně zveřejní nová kritéria přijímacího řízení. Na druhé a další kolo může uchazeč podat neomezený počet přihlášek.

O odevzdání zápisového lístku na SŠ informuje žák Mgr. Olgu Doskočilovou. Pokud bude žák potřebovat přihlášku pro další kolo, obrátí se také na Mgr. Olgu Doskočilovou.

Všem žákům přejeme úspěch v prvním kole přijímacího řízení.

Mgr. Olga Doskočilová

Spolu bezpečně na internetu 14. června 2020 Lyžařský výcvikový kurz pro budoucí 8. ročníky 2021 - náhrada 17. června 2020