Volby do školské rady 2020

12. listopadu 2020

Volby do školské rady 2020

Základní škola Sezemice, okres Pardubice vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců žáků do Školské rady při ZŠ Sezemice. Volby se konají dne 15. prosince 2020 od 15:00 do 18:00 hodin v budově školy. Návrhy na kandidáty podávejte na ředitelství školy nejpozději do 1. prosince 2020.

Ve Školské radě při ZŠ Sezemice pracují 2 zástupci zřizovatele (města), 2 zástupci zákonných zástupců žáků a 2 zástupci pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci obdrží volební lístek před volbami buď  prostřednictvím svých dětí, nebo přímo u voleb, nebo na www.zssezemice.cz Informace k volbám jsou uvedeny na volebním lístku.

Výsledky voleb budou zveřejněny na www.zssezemice.cz

Znění zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 168 Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

V případě, že nebudou školy otevřeny, se funkční období současné Školské rady prodlužuje až o tři měsíce.

Mgr. Iva Báchorová

Mgr. Olga Doskočilová

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 10. listopadu 2020 Naučná stezka pro 1. stupeň 16. listopadu 2020