Magický den 22. 02. 2022 v naší škole

25. února 2022
Magický den 22. 02. 2022 v naší škole

V tento den si žáci zpestřili výuku neobvyklými aktivitami. Na prvním stupni se zabývali hrami, úkoly a soutěžemi, které souvisely s číslem dvě. Na druhém stupni zažili Den naruby - učitelé se stali žáky a někteří žáci učiteli - se svými projekty, výklady, pracovními listy, soutěžemi a výukovými videi provedli své spolužáky křížem krážem pestrými hodinami úterního rozvrhu.

První stupeň provázela celý den symbolika čísla dvě. První třídy se prošly dnem plným dvojek ve třídě, v tělocvičně i na školním hřišti. V 2. A celé dopoledne učily děti, měly připravené aktivity z matematiky, českého jazyka a prvouky na procvičování látky - doplňovačky, křížovky, hlavolamy, hry, vytvářely i třídní kalendář, ve výtvarné výchově vybarvovaly omalovánky pohádkových dvojic. V 2. B se tento den zapojili do výuky i rodiče. I ve 3. A děti pracovaly se symbolikou dvojek. 3. B si zpestřila den učením na zemi. Celým dnem se u nich nesla práce ve dvojicích a spolupráce. Největší úspěch mělo zábavné počítání a nejdelší český palindrom, což je slovo, věta, číslo nebo melodie, která má tu vlastnost, že ji lze číst v libovolném směru a má vždy stejný význam. V anglickém jazyce si žáci - učitelé připravili pro spolužáky pexeso a pracovní listy s opakováním slovní zásoby. Ve 4. A vědí, že číslo 2 symbolizuje rovnováhu, spolupráci, harmonii a schopnost vcítit se do druhých. Zaměřili se proto na práci ve dvojici a pohádkové dvojice. Na závěr dne byli vyhlášeni nejlepší znalci pohádek. Děti ze 4. B se pokusily sladit i vzhled a vypadat jako dvojčata. Řešily křížovky a kvízy s tematikou pohádkových dvojic. Seznámily se s tím, co je palindrom a s pranostikami pro tento den. Při výtvarném tvoření využívaly osovou souměrnost. Žáci z 5. A si vyzkoušeli nejen vést hodinu jako učitel, ale i dohled o přestávce na chodbě. První hodinu hledali vše, co je kolem nás v párech, dvojicích. Potom si vylosovali dvojice slov, které k sobě patří, a hráli posunkovou hru, ze které utvořili dvojice a v nich pak pracovali v hodinách. I 5. B si speciální den v hodinách připomněla. 

Na druhém stupni se hodiny českého jazyka nesly ve znamení mluvnice i literatury. Procvičovalo se pomocí osmisměrek, křížovek, pracovních listů, diktátu i cvičení na tabuli. Výklad probíhal formou prezentace a žáci se od svých spolužáků - učitelů dozvěděli něco o romantismu a jeho autorech i antonymech a synonymech. Žáci své „učitele" bez problémů respektovali, hlásili se, pracovali. V anglickém jazyce využili interaktivní aktivity a zaměřili se i na speaking a procvičování podle cvičení v pracovním sešitě. Velmi vydařená byla hodina ruského jazyka v 8. B -  žákyně vyrobily křížovku na názvy členů rodiny, kluci procvičili přivlastňovací zájmena. Na hodiny přírodopisu i chemie se vyučující žáci zodpovědně připravili. Žáci devátých ročníků si připravili na matematiku řešení sudoku a magické čtverce, nejdříve seznámili spolužáky se stručnou historii sudoku a magických čtverců, jejich významem a poté řešili pracovní listy se zadaným tématem. Fyzika v 7. B i 9. B byla zaměřena na propojení palindromů a fyziky. V SPDT jednu hodinu učili žáci vyučujícího i spolužáky skládat origami (jeřáb a vlaštovka) a  druhou hodinu se pak učili plést pomlázku s košíčkem. V 6. A byla hodina zeměpisu zaměřena na tropické lesy, pouště a savany. Žáci - učitelé pracovali v tandemu, připravili si výklad, výukové video i pracovní listy. I dějepisné hodiny měly část opakovací a výkladovou. Výklad probíhal interaktivní formou, kdy se opakovalo i učivo z předchozích hodin, na které bylo navazováno. Nechyběly prezentace, výuková videa, kvízy, křížovky, pracovní listy a interaktivní procvičování ve webové aplikaci Quizizz.

Den naruby pak skončil obědem, který provoněl celou školu a připomněl nám slunnou Itálii, pizzou. Nechyběl ani sladký dezert na závěr. Den plný dvojek si tak zapamatujeme nejen díky jeho symbolice, ale i tak trochu jiné škole.

Mgr. Olga Doskočilová

Fotogalerie