Zápis do prvních tříd 2 dny + 1 den navíc

5. března 2019

Prvn%c3%ad t%c5%99%c3%adda jak zvl%c3%a1dnout

Pravidelný oficiální zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Sezemice, okres Pardubice se bude konat 24. a 25. dubna 2019. V tyto dva dny proběhne úřední zápis i bez účasti dítěte.

Podrobnosti budou opět na letácích a webových stránkách. Protože v tomto termínu se nemohou někteří předškoláci zápisu zúčastnit z důvodu pobytu místní MŠ ve škole v přírodě, bude jim umožněno v dalším neoficiálním termínu dne 16. května 2019 od 14 do 18 hodin si tento slavnostní okamžik se svými rodiči přijít do naší školy dodatečně prožít. V tento den již nelze dítě do školy zapsat/přihlásit, nutná administrativní část s úředními dokumenty (přihláška, přijetí, nepřijetí, odklad) bude již v dubnu uzavřena.  Tradičně chceme tento slavnostní okamžik dětem zpříjemnit různými aktivitami, pohádkovým povídáním a malými dárečky. Při plnění různých úkolů lze ověřit úroveň znalostí a dovedností předškoláčka v daných oblastech: hrubá a jemná motorika, lateralita, zrakové vnímání, orientace v prostoru, rozumové a komunikační dovednosti, grafomotorika. Každý od zápisu něco očekává. Pro dítě je to důležitá stránka motivační a seznamovací. Je velmi dobré vzbudit u dítěte zájem o školu, seznámit ho s prostředím školy a některými pracovníky.  Pro rodiče je asi nejdůležitější stránka informační a seznamovací. Rodiče se u zápisu seznamují se školou a její organizací, dovídají se o pomůckách a dalších aktivitách školy. Pro učitele plní zápis stránku informační a poznávací, získávají informace o dětech a rodičích a při různých činnostech malých budoucích žáčků ověřují školní zralost dítěte. Celým zápisem při plnění úkolů budou předškoláčky doprovázet starší kamarádi z naší školy s učiteli a za odměnu si budoucí prvňáčci odnesou na památku dáreček, zhotovený dovednýma rukama starších žáků.  Zápis se tak stane příjemným zážitkem nejen pro budoucí prvňáčky, ale i jejich rodiče.  

V Sezemicích 5. 3. 2019.     Mgr. Jiří Březina – ŘŠ

Mgr. Zuzana Brandová

Liga škol v basketbalu - 2. kolo 4. března 2019 Soutěž vyhlášená městem Sezemice 7. března 2019