Celoškolní EVVO projekt na téma Voda - základní podmínka pro život

28. června 2019
Celoškolní EVVO projekt na téma Voda - základní podmínka pro život
V letošním školním roce proběhl celoškolní EVVO projekt v měsících dubnu a květnu na téma Voda - nezbytná podmínka pro život, boj se suchem, vodní ekosystémy a mokřady, šetrné užívání a zacházení s vodou.

Každá třída se v jeho rámci zúčastnila ve stanovený termín lektorovaného programu v časové dotaci 2 vyučovacích hodin. Program proběhl venku, u vodního toku, u Loučné v oblasti mezi mostem a akvaduktem u uměle vybudovaného slepého ramene pod vedením odborných lektorů neziskové organizace Zelený dům Chrudim a jednalo se o program šitý na míru podmínek vodního ekosystému tekoucí řeky v Sezemicích. Na 1. stupni byly jeho náplní hry zaměřené na vnímání vody všemi smysly, badatelské činnosti zkoumající život vodních obojživelníků a vodních bezobratlých živočichů a aktivity zkoumající vodní ekosystém a zoologické zajímavosti.

Na 2. stupni (lektor programu je zoolog a ornitolog) se více jednalo o odbornou exkurzi s autorem vodní naučné stezky podél Loučné k sezemickému akvaduktu. Vedle seznámení s touto naučnou stezkou byly náplní programu opět aktivity zaměřené na poznání života vodních ekosystémů a jeho zoologických zajímavostí. Žáci ve skupinách monitorovali živočichy a rostliny vodního ekosystému a k jeho poznání využili i naučných tabulí v okolí řeky. 

Další součástí projektu byla pro 2. – 9. ročník exkurze v Čistírně odpadních vod v Rybitví. Nejmenší žáci 2. a 3. ročníku absolvovali s ohledem na svůj věk tuto část projektu formou přednášky ve škole (s ukázkami vzorků vod a principu čištění), žáci 4. – 9. ročníku se zúčastnili opět podle časového rozpisu exkurze autobusem do ČOV v Rybitví. 

Výstupy projektu vznikaly po absolvování exkurze a lektorovaného programu v jedné vyučovací hodině ve třídě za přítomnosti třídního učitele. Ve skupinové práci žáci na 2. stupni vyplňovali odborný pracovní list na ekosystém mokřadů (zaměřený především na hmyz a bezobratlé živočichy). Vznikla i celá řada zajímavých výtvarných výstupů, nejhezčí z nich jsou nyní vystaveny na nástěnce u hlavního vchodu do školní budovy.

  

Mgr. Jan Václavek

Fotogalerie